اراستن سگ

اراستن منظم و شستشوي مرتب براي هر نوع نژادي از سگ لازم است. سالم ماندن سگ مستلزم نظافت درست و به موقع ميباشد. اين قضيه ميزان الودگي ،...

ادامه مطلب